การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – โท และเอก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท และเอก ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีความรู้ ความเข้าใจในคุณพระรัตนตรัย และหลักธรรมอย่างถูกต้อง มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตน รวมทั้งหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม โดย พระครูสังฆรักษ์ณววรรษ   กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดกัลยาณีทรงธรรม  เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !