กิจกรรม Overseas Classroom นักเรียนระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.2

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ 15 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวจารุณี สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ตามความสมัครใจ) เข้าร่วมกิจกรรม Overseas Classroom โดยจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์