การบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TCAS ในหัวข้อ “มารู้จัก TCAS 67 กันเถอะ”

วันอังคารที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TCAS ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ  “มารู้จัก TCAS 67 กันเถอะ”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางภาวนา  ถิรโสภี วิทยากรภายนอก มาให้ความรู้แก่นักเรียน
ในครั้งนี้ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !