การสังเกตการสอน คุณครูนงลักษณ์ นาคชำนาญ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยดุริยางศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบันฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางการศึกษา การสอนดนตรีในชั้นเรียน และเตรียมความพร้อมประสบการณ์สอน โดย การสังเกตการสอนของ คุณครูนงลักษณ์  นาคชำนาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์