การเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่  15  มิถุนายน พ. ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งของนักเรียน กลุ่ม B  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรวมคะแนนจากการเลือกตั้งของนักเรียนกลุ่ม A  เมื่อวันที่พุธที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

 อันดับที่ได้

ชื่อ – สกุล  บ้าน

คะแนนรวม

1

                   นายณภัทร   รตาภิรักษ์กูล

2

494

2

                   นายวริทธิ์   มะคำไก่

4

470

3

                   นายธีรวัช    ปุจฉาการ

1

393

4

                   นายพิชญุตม์   กุลบุตร

3

196

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

34

บัตรเสีย

30