การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมกเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน และมีความพร้อมในการเป็นนักเรียนประจำ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของระบบการอยู่ประจำได้อย่างมีความสุข  โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !