ร่วมพิธีในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในดิถีคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ ๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์  พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในดิถีคล้ายวันมรณภาพ  ปีที่  ๑  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)   อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม  อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ณ  ห้องบำเพ็ญกุศล  ชั้นที่  ๒  อาคาร ๑๐๐  ปี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร