ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ท่านผู้อำนวยการ อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์

วันพุธที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ท่านผู้อำนวยการ อรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ แต่เนื่องด้วยท่านผู้อำนวยการติดภารกิจ ในการนี้ นางสาวจารุณี   สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ   นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบแทน ณ สำนักงานผู้อำนวยการชั้น 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย