พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี – โท และเอก ประจำปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี – โท และเอก ประจำปี พ.ศ. 2563  โดย  พระครูอดุลพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถา  แก่คณะครูและนักเรียน ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน