แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม. 5 – 6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)

วันพฤหัสบดี 14  กันยายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต) โดยเชิญ อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร  คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก