“เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดนิทรรศการ“เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ผลงานนักเรียน การนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Moral Project), การนำเสนอผลงาน IS, KC Music & Art, KC Channel & KC ROBOT, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สนุกคิดคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพ, สังคมศึกษาฯ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !