ประกาศ เรื่อง งานร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์