การประชุมและร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ท่านผู้อำนวยการสุกัญญา สุขสมบูรณ์ มอบหมายให้ คุณครูเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ และคุณครูเจริญ ขำสุวรรณ์ เข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม