งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันศุกร์ที่  14  มกราคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้ารับรางวัล  “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”  เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู  (วันครู)  ประจำปี  พ.ศ. 2565  และร่วมทำบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม