โรงเรียนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทางโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

วันพุธที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้กับทางโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ นางสาวอุมาวดี วุฒินาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ