การประชุม การติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐

วันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย  นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุม การติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๗๐  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย