การอบรมพัฒนาความเข้มแข็ง การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา จัดโดย ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวเจริญ ขำสุวรรณ์ และ นางสาวกาญจนา บุญสร้อย คุณครูงานแนะแนว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความเข้มแข็ง การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ) ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ