การฉีดพ่นยุง กำจัดยุงลายแมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วันเสาร์ที่  13  สิงหาคม พ.ศ.  2565  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทำการฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อม  ก่อนนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสามพราน ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นให้ในครั้งนี้