ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทอดผ้าป่า บำรุงศาสนสถาน ณ วัดสรรเพชญ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.  2566 งานชุมชนสัมพันธ์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย    ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทอดผ้าป่า บำรุงศาสนสถาน โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล และร่วมพัฒนาจิตอาสา ทำความสะอาดวัด และศาสนสถาน ณ  วัดสรรเพชญ  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม