มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ในรูปแบบ D School

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เรียนเชิญ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท ให้แก่ นายณัฐกร บุญเปี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้าน 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ในรูปแบบ D School ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน