การแข่งขันว่ายน้ำ Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสร อันดับที่ 12 คะแนนรวม 224 คะแนน
รุ่นอายุ 11 ปี
1.ด.ช.ณภัทร นิ่มอนงค์ ป.6 บ้าน 4 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 7 (2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง)
2.
ด.ช.ภควัต นิ่มอนงค์ ป.6 บ้าน 4 (2 เหรียญทองแดง)
3.ด.ช.กันต์ ภักดีกลาง ป.5 บ้าน 1 (1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง)
4.ด.ช.นัทธพงศ์ สงวนสุด ป.6 บ้าน 3 (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 9)
5.ด.ช.ติชาพันธ์ ยุระยาตร์ ป.6 บ้าน 3 (1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)
6.ด.ช.ปรานต์ คำบุญมา ป.6 บ้าน 1 (2 เหรียญทองแดง)
รุ่นอายุ 12 ปี
1.ด.ช.ชยพล เชยชม ป.6 บ้าน 3 (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 10)
2.ด.ช.ธรรศ พิมพ์ทอง ม.1 บ้าน 3 (2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 7)
3.ด.ช.นันทชาติ เย็นเอง ม.1 บ้าน 4 (3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)
4.ด.ช.คณิศร ทองชิว ม.1 บ้าน 4 (2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง)
5.ด.ช.กฤตภาส ดำประสงค์ ป.6 บ้าน 2 (1 เหรียญทองแดง)
รุ่นอายุ 13 ปี
1. ด.ช.อินทัช เจียรธราวานิช ม.1 บ้าน 2 ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 2 (2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน)
2.ด.ช.ธุวานันท์ ด้ายดำ ม.1 บ้าน 1 (1 เหรียญทองแดง)
3.ด.ช.สหการ คุ้มบำรุง ม.1 บ้าน 3 (1 เหรียญทองแดง)
รุ่นอายุ 14 ปี
1.ด.ช.อภิวิชญ์ แพงจักร ม.2 บ้าน 1 ถ้วยคะแนนรวมบุคคลอันดับที่ 7 (1 เหรียญเงิน 2 เหรียญเงิน)
2.ด.ช.รชพล บุนนาค ม.2 บ้าน 1 (1 เหรียญทองแดง)
3.ด.ช.ภีรภูมิ แต้มรุ่งเรือง ม.3 บ้าน 3 (3 เหรียญเงิน)
รุ่นทั่วไป
1.นายทัตเทพ รุจิประชากร ม.6 บ้าน 1 (1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)
2.นายธนพัชร์ รักการดี ม.3 บ้าน 4 (1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 5)
สรุปรางวัลรวม 15 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง คะแนนถ้วยรวมบุคคล 7 ถ้วย