รับรายงานตัวนักเรียน กลุ่ม B ป.6 ม.2 ม.4 และ ม.5 เข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รับรายงานตัวนักเรียน กลุ่ม B ป.6 ม.2 ม.4 และ ม.5 เข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริการตรวจ ATK  Nasopharyngeal Swab (NPS)  โดยผลการตรวจ นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอทุกคน ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%