งานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ ๖๐ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ ๖๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อเปิดโอกาสให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชม  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียง โดยมี ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก