เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย  นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำผู้แทนคณะครู และนักเรียน เฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !