การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Line Meeting) จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม