รับรางวัลชมเชย อันดับ ๒ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี นายภัทรพล แสงสวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ บ้าน ๒ เข้ารับรางวัลชมเชย อันดับ ๒ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)