พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  ให้นายสมพล  นางละเอียด  ตั้งธรรมพูนผล  บริษัท เค.เอส. เมทัลโปรดกัส์  จำกัด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในการนี้  นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม