กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานชุมชนสัมพันธ์ งานอนามัยโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 บ้าน 1, บ้าน 3 และบ้าน 4 รวมจำนวน 40 คน พร้อมผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ ณ วัดดอนขนาก จังหวัดนครปฐม