สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อความเป็นเลิศเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่  1/2565  วันจันทร์ที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในวันอังคารที่  11 ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08.00 น. สอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเวลา 13.30 น. สอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2  ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !