ตลาดนัดอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา  2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมฐานการเรียนรู้  ฐานที่  1 ช่างสร้างสรรค์ by ครูอาร์ม  ฐานที่ 2 เทียนเจล  by ครูหน่อย ฐานที่ 3 ขนมลูกชุบ by ครูกิ๊ฟ และกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “ศิลปะสร้างอาชีพ” ทีมวิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม !