การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพศ กิจนิธิธาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ นางสาวจันที วะสุขันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่าน Video Conference โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครปฐม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21