เข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา  13.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺฺมธโช)  ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล (Intensive Chinese Program : ICP) ของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เพื่อน้อมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่ตั้งไว้ ระหว่างโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา