รับโล่รางวัล Trinity Awards Thailand จากการสอบดนตรี (Piano Classic) จากสถาบัน Trinity Collage London

วันเสาร์ที่  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 เด็กชายอินทัช  เจียรธราวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บ้าน 2) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้ารับโล่รางวัล  Trinity   Awards  Thailand จากการสอบดนตรี  (Piano  Classic)  จากสถาบัน  Trinity Collage London  โดยเป็นผู้มีคะแนนสูงสุด (Top 3)  ในระดับ Distinction หรือ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากการสอบทั่วประเทศ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร