การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้น ป.6 และ ม.3

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัด การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียน พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์