การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี ดร.สุเนตร  ขวัญดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก