การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. นครปฐม

วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการประเมินและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลคะแนนระดับ A โดยมี ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก