“ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนในระดับร่วมกิจกรรม “งานตลาดเย็นสบาย ครั้งที่ 2 และนิทรรศการวิชาการ” ณ โรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยทางโรงเรียน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้