การประชุมคณะทำงานกิจกรรมงาน 60 ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะทำงานกิจกรรมงาน 60 ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย