การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ผู้บริหาร หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง

           กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา  ผู้บริหาร  หัวหน้าครูบ้าน  ครูบ้าน  ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง  ระหว่างวันที่  10  –  11 พฤษภาคม พ.ศ.  2565  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมโรงเรียน