โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท เรือทองกรุ๊ป ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ปปช.) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ผ่านการอบรมทักษะการแสดงและผลิตละครสั้น โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณมารุต  สาโรวาท,คุณรัก  ศรัทธาทิพย์  และทีมงาน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์