นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบางหลวงวิทยา

วันพุธที่  10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบางหลวงวิทยา  ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม