การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๖

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี  ๒๕๖๖ วันที่ ๙ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้
การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพล แสงสวย ม.๓/๔ บ้าน ๒ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๒
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรชุน ทองบุญรอด ม.๕/๑ บ้าน ๒
นายสุรัตน์ คุณนา ม.๔/๑ บ้าน ๓
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสิปปกร บุนนาค และครูจันที วะสุขันธ์