พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์”

              วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์” จำนวน  3  ทุน  ให้แก่  เด็กชายพงศกร
เจริญขาว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  (บ้าน 2) เด็กชายกฤษณภัทช  สหวัฒนสกุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1  (บ้าน 3)  และนายธนโชติ  หลีล้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3  (บ้าน  4)

    โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมรูปถัมภ์  ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน  ณ  สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น  2  อาคาร  100  ปี  ราชวิทยาลัย