การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกยิงปืนของค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  เข้ารับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ  สนามฝึกยิงปืนของค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี