ร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V – Star ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 งานชุมชนสัมพันธ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียน ด.ช. ศตายุ  สวัสดี ม.2 (บ้าน 4) ด.ช. เก้าตะวัน ชิวปรีชา ม.2 (บ้าน 4) ด.ช. รัชพล  สายเขียว ม.2 (บ้าน 1) ด.ช. รัฐภูมิ  วรรณจักร ม.1 (บ้าน 4) ด.ช. ชินณัฐฐะพงษ์  พิจารย์ ป.6 (บ้าน 3) ด.ช. ธรรมรัตน์ ลำเจียก ป.6 (บ้าน 3) ด.ช. ณศรัณย์  แก้ววงษ์วาลย์  ป.6 (บ้าน 3) ด.ช. อดุลวิทย์  เนียมจำเริญ ป.5 (บ้าน 4) และ ด.ช. ธัชพนธ์  พุฒิธรธนารัตน์ ป.5 (บ้าน 4) เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V–Starในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้านศาสนา โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี