การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ”รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ”รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ โดย  นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธาน ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ผลการแข่งขัน การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ เด็กชายรังสิมันตุ์  โมราสุข ชั้น ม.๓/๕ บ้าน ๒ เข้าร่วมกิจกรรม  การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓ เด็กชายเปี่ยมวัฒน์  พิทักษ์พร ชั้น ม.๓/๑ บ้าน ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นม.๔ – ๖ นายศิวกร เห็นแก้ว ชั้น ม.๔/๑ บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมไปแข่งขัน