การประชุมการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Active Learning และการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

Upload Image...

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning และการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธร ศรีพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สู่การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้”

และการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ Active Learning” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มารุต พัฒผล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !