การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบตัวนักเรียนใหม่ (ปีการศึกษา 2566) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566