การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งฯ

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. นำ เด็กชายธนาทร  พุ่มพวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (บ้าน 1) เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติงานหน้าหน่วยการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม