การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566  เพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้เพียงพอ ที่จะทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะ มีความรู้  ความสามารถในการทำข้อสอบ O-NET และส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566  – 9  กุมภาพันธ์ 2567